ಸಮ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ