ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

Message from the Finance Officer Desk

ಪ್ರೊ. ಗೋಪಾಲ್ ಎಂ. ಅಡ್ವಿರಾವ್

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.,

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ