ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

01 ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ವಿ. ಹಲಸೆ, ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
02 ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಿ. ದೊಗ್ಗಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
03 ಶ್ರೀ ಮಂಜಣ್ಣ ಎಸ್. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
04 ಡಾ: ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಚ್.ಎನ್., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
05 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಸ್.ಜಿ., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
06 ಡಾ: ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
07 ಶ್ರೀ ಕರಿಯಣ್ಣ ಡಿ., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
08 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
09 ಡಾ: ಗಣಪತಿ ಹೆಚ್.ಬಿ., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
10 ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶಿ ಎಸ್.ಆರ್., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
11 ಪ್ರೊ. ಎನ್.ಕೆ. ಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸದಸ್ಯರು
12 ಪ್ರೊ. ಶಿಶುಪಾಲ ಎಸ್., ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸದಸ್ಯರು
13 ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಮಧುಸೂದನ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸದಸ್ಯರು
14 ಪ್ರೊ. ಕುಮಾರ್ ವಿ., ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸದಸ್ಯರು
15 ಪ್ರೊ. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ., ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸದಸ್ಯರು
16 ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಪಿ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಡೀನರು ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ಸದಸ್ಯರು
17 ಪ್ರೊ. ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವರಾಜ್, ಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ ಸದಸ್ಯರು
18 ಪ್ರೊ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಿ. ಡೀನರು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯ ಸದಸ್ಯರು
19 ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಬಿ. ರಂಗಪ್ಪ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸದಸ್ಯರು
20 ಪ್ರೊ. ಗೋಪಾಲ್ ಎಂ. ಅಡ್ವಿರಾವ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
21 ಪ್ರೊ. ಅನಿತಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸದಸ್ಯರು
22 ಡಾ: ಬಸವರಾಜ ಬಣಕಾರ, ಕುಲಸಚಿವರು ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸದಸ್ಯರು
23 ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸದಸ್ಯರು
24 ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
25 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
26 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
27 ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
28 ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು
29 ಡಾ|| ಅನಂತರಾಮು ಬಿ.ಸಿ., ಡೀನರು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ಸದಸ್ಯರು