ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಸ್

ಬಿ.ಇ., ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಅಭಿಯಂತರರ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ