ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು

01 ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ವಿ. ಹಲಸೆ, ಕುಲಪತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
02 ಪ್ರೊ. ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವರಾಜ್, ಡೀನರು ಸದಸ್ಯರು
03 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಇ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಸದಸ್ಯರು
04 ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಬಿ.ಎನ್., ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
05 ಡಾ|| ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಸದಸ್ಯರು
06 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸದಸ್ಯರು
07 ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಟಿ., ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಹೊಸದುರ್ಗ ಸದಸ್ಯರು
08 ಪ್ರೊ. ಜೆ.ಕೆ. ರಾಜು, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಸದಸ್ಯರು
09 ಡಾ: ಬಸವರಾಜ ಬಣಕಾರ, ಕುಲಸಚಿವರು ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಸದಸ್ಯರು
10 ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಕಣ್ಣನ್, ಕುಲಸಚಿವರು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
11 ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
12 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
13 ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
14 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
15 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು