ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯಿ ರೂಢಬಾಯಿ ವಾಲಾ

ಘನತವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ