ಸಿ ಡಿ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ.ಎಸ್ ಶಿಶುಪಾಲ

ಸಿ ಡಿ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.)