ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

ಡಾ: ಅನಿತಾ ಎಚ್.ಎಸ್.
ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)