ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

ಡಾ: ಬಸವರಾಜ್ ಬಣಕಾರ
ಬಿ.ಇ., ಎಂ.ಇ., ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)