ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)

 

ಶ್ರೀಮತಿ.ಸರೋಜಾ ಬಿ.ಬಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
ಕುಲಸಚಿವರು,  ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಾಯ 
 registrar@davangereuniversity.ac.in
08192-208029