ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳು

ಡಾ: ಶರಣಪ್ಪ ವಿ. ಹಲಸೆ

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು,

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ, ಇ.ಡಿ.ಪಿ, ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಂ,

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

vcdu_dvg@yahoo.in
08192-208444 (Off)
 
 
Prof. Sharanappa V. Halse has joined the Davanagere University as its third Vice Chancellor