ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

ಡಾ: ಅನಿತಾ ಎಚ್.ಎಸ್.

ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ), ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಾಯ

 
registrarevaluationdvg@gmail.com
08192208104