ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

ಡಾ: ಶಿವಶಂಕರ್. ಕೆ.

ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ), ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಾಯ

 
registrarevaluationdvg@gmail.com
08192208104