ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)

ಡಾ: ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವರಾಜ. ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.

ಕುಲಸಚಿವರು,  ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಾಯ
 registrar@davangereuniversity.ac.in
08192-208029