ಸಂಪರ್ಕ

 Vice - Chancellor

Davanagere University
Shivagangotri
Davanagere 577 002

Office : 08192 - 208444
Fax : 08192 - 208008
E-mail id : vcdu_dvg@yahoo.in

Registrar

Davanagere University
Shivagangotri
Davanagere - 577 002

Office : 08192 - 208029
Fax : 08192 - 208008

Director

Director, CDC,
Davangere University,
Shivagangotri,
Davangere- 577002

Landline : 08192-208309
HRM : 08192-208025