ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು 1978-1979ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ  ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು ನಂತರ 1787 ರಿಂದ 2009ರವರೆಗೆ  ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯðನಿವಱಹಿಸಿತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಯಲ್ಲಿ  ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ: ಕೃಷಿ ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪರಿಸರೀಯ ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ, ಈ ವಿಭಾಗವು ವಿದ್ಯಾಥಿðಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಒಳನೋಟ:

  • ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೌಲ್ಯ ಸೇಪಱಡೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಆಶಯ:

  • ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಮಪಿðತವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಥಿðಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರದ ಖಾಯಂ ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:04

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾಹðತೆ ಪದನಾಮ ಕಾಯð ಕ್ಷೇತ್ರ
1 ಡಾ.ಬಿ.ಪಿ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಾವðಜನಿಕ ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ
2 ಡಾ. ಎನ್.ಕೆ.ಗೌಡ ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ
3 ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ರಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಈಡಿ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೃಷಿ ಅಥðಶಾಸ್ತ್ರ
4 ಡಾ.ಸುಚಿತ್ರಾ ಎಸ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ

 

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: 02